Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Trybunalska 5/01 o pow. 56,82 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Trybunalskiej 5/01 o powierzchni 56,82 m2, który składa się z:

 

1. sali obsługi - 22,24 m2,

2. pomieszczenie o funkcji handlowo - usługowej - 25,03 m2

3. korytarz 5,30 m2

4. wc 1,53 m2

5. przedsionek przy WC -2,72 m2

 

 

Wolny lokal użytkowy nr 01 składający się z: 2 pomieszczeń (pom. nr 1 (sala obsługi), pom. nr 2  o funkcji handlowo-usługowej, wc, przedsionka przy wc  i korytarza  o powierzchni 56,82 m², usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Trybunalskiej nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2271, obr. 0004, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00017518/2.

 

 

Wejście do lokalu z chodnika w strefie ulicy Trybunalskiej.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie centralne etażowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2271 o powierzchni 112 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040).

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku „Śródmieście – południe” dla obszaru J1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu użytkowego o powierzchni 56,82 m2 stanowi 98,73% ceny nieruchomości i wynosi - 345 555,00 zł

Cena udziału w działce nr 2271 o pow. 112 m2 (17,71% całości) stanowi 1,27% ceny nieruchomości i wynosi - 4 445,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 350 000,00 złPrezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

Na umieszczenie nośników reklamowych – reklam, szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa.

Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 Informacje dot. przetargu:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125140,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-17iii22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-01-przy-uli.html

 Cena wywoławcza – 350 000,00 zł II przetarg - P-17/III/22 w dniu 15.03.2022 r. godz 11:00, wadium – 35 000,00 zł do 03.12.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.